NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Grabia

Powierzchnia : 1695.2 ha
Kod obszaru : PLH10_06
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Grabia to nizinna rzeka przepływającą przez obszar Niziny Południowowielkopolskiej i Wzniesień Południowomazowieckich, prawostronny dopływ rzeki Widawki (dorzecze Odry). Ostoja obejmuje dolinę rzeki w jej środkowym biegu, w którym rzeka ta utrzymuje naturalny charakter silnie meandrując. Liczne starorzecza, małe zbiorniki wodne oraz lasy łęgowe w dolinie to walory, które ustawiają rzekę jako jeden z cenniejszych elementów przyrodniczych centralnej Polski oraz siedliska ważne z europejskiego punktu widzenia (w sumie cztery typy). Na uwagę zasługują także naturalne zbiorowiska olsów i łęgów, a także roślinność bagienna mokradeł i terenów podmokłych znajdujących się w pobliżu rzeki. Jednak dominującym elementem krajobrazu są łąki, zarośla i tereny rolnicze, które razem zajmują ponad 80% powierzchni obszaru
Na terenie obszaru stwierdzono występowanie aż 800 gatunków zwierząt, w tym 80 odkrytych po raz pierwszy w Polsce, 2 gatunki okazały się nowymi dla nauki. Z tego też względu świat zwierzęcy tej rzeki i jej dopływów można określić jako niezwykle różnorodny. W jej wodach żyje blisko 30 gatunków ryb m.in. szczupaki, węgorze, brzany, certy. Na okalających rzekę łąkach i polach w okresie od wiosny do jesieni występują liczne ptaki zarówno lęgowe jak i przelotne. Świat roślinny rzeki Grabi jest równie ciekawy jednak nie tak dokładnie zbadany jak zwierzęcy. Na uwagę zasługują takie rośliny jak; okrężnica bagienna, włosienicznik błotny, łączeń baldaszkowy, marek szerokolistny.
Obszar doliny rzeki Grabi objęty jest ochroną w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Dojazd w pobliże ostoi możliwy jest koleją lub autobusem PKS. Stacją docelową jest miejscowość Łask, stąd należy przemieścić się pieszo w dolinę Grabi. Wybierając się na wycieczkę rowerową wysiąść lepiej z pociągu w Kolumnie, gdzie początek ma czerwony szlak turystyczny. Dojazd indywidualny zapewnia krajowa czternastka z Łodzi przez Pabianice, a już niedługo także trasa S8 (według północnego wariantu).
Na uwagę turystów wybierających się w ten malowniczy zakątek kraju zasługują młyny wodne we wsiach Brzeski i Kozuby. Pierwszy, najstarszy z zachowanych na Grabi, zwany "Krzywda" choć już od lat nieczynny, doskonale wtopił się w okoliczną przyrodę. Do ciekawych młynów należy także młyn we wsi Rokitnica. Dla rowerzystów przygotowano trasę pn. „Dwa młyny nad Grabią”. O szczególnym charakterze rzeki Grabi świadczyć mogą liczne działki letniskowe, miejsca rekreacji usytuowane w niewielkiej odległości od jej brzegów. Dolina Grabi przyciąga wędkarzy, grzybiarzy, amatorów kąpieli, opalania i wypoczynku w lesie i nad wodą. Szczególnie duży ruch obserwuje się w okolicach Kolumny oraz przy zalewie "Zajączek" w Łasku, na terenie, którego znajduje się plaża oraz boiska do siatkówki plażowej.
Noclegi dostępne są w hotelach w Łasku i Pabianicach, zaś kwatery prywatne czekają na gości rozsiane po mniejszych miejscowościach i wsiach.

formy ochrony przyrody
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki [ park krajobrazowy ],
Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi [ obszar chronionego krajobrazu ],
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Doliny Grabi [ zespół przyrodniczo-krajobrazowy ],
Tuszyńsko-Dłutowsko-Grabiański Obszar Chronionego Krajobrazu [ obszar chronionego krajobrazu ],
Dolina rzeki Końskiej [ zespół przyrodniczo-krajobrazowy ],
Węzeł hydrograficzny Widawki-Grabi-Niecieczy [ zespół przyrodniczo-krajobrazowy ],
Zagrozenia :

Penetracja turystyczna

Siedliska
wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi,
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bóbr europejski     [ssak]
czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
koza     [ryba ]
koza złotawa     [ryba ]
kumak nizinny     [płaz ]
minóg strumieniowy     [ryba ]
minóg ukraiński      [ryba ]
piskorz     [ryba ]
skójka gruboskorupowa     [bezkręgowiec ]
trzepla zielona     [bezkręgowiec ]
wydra     [ssak]
zalotka większa     [bezkręgowiec ]
zatoczek łamliwy     [bezkręgowiec ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, http://lodz.rdos.gov.pl/, rdos@lodz.uw.gov.pl
tel. (0 42) 664 11 35; fax. (0 42) 664 21 66

Lokalna Organizacja Turystyczna w Bełchatowie, www.lotbelchatow.pl, wotreba@lotbelchatow.pl
tel: (0 44) 733 51 35

Klub Przyrodników Świebodzin

Nadleśnictwo KolumnaGMINY
Sędziejowice,
Łask,
Dłutów,
Zelów,
Dobroń,