NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Pojezierze Myśliborskie

Powierzchnia : 4296.5 ha
Kod obszaru : PLH320014
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Propozycje zmian :
Proponowana przez Ministerstwo Środowiska zmiana zasięgu obszaru (zwiększenie do 4406,8 ha) i zmiana kodu obszaru na: PLH32_27.
Opis :

Ostoja obejmuje kilka jezior (największe z nich to Będzin, Chłop, Tchórzyno, Sitno, Świdno, Grodzkie, Łubie) wraz z przyległymi torfowiskami. Na jej obszarze znajduje się też kompleks leśny Przydarłów, na który składają się: ekosystem leśny o cechach naturalnych i zarastające jeziora, wraz z otaczającymi je wilgotnymi łąkami, będące siedliskiem cennych gatunków flory i fauny. Na terenach wyżej położonych znajdują się grądy i buczyny (drzewostan bukowy w wieku 130 lat zbliżony do naturalnego), w obniżeniach - fragmenty łęgów i olsów. Jeziora - mezotroficzne i eutroficzne otoczone są lasami, torfowiskami i wilgotnymi łąkami. W jeziorach alkalitroficznych występują podwodne łąki ramienic oraz jezierza. W bagiennej części nad jeziorami znajdują się osady gytii jeziornej, gdzie rozwija się rzadka flora kalcyfilna. Duże powierzchnie zajmują płaty szuwarów w kłoci wiechowatej, turzycowiska, mechowiska oraz wilgotne łąki ze storczykami. Nierzadko, na morenowych wyniesieniach, zachowały się fragmenty muraw kserotermicznych oraz muraw napiaskowych.
W obszarze odnotowano obecność 14 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Szczególnie cenne są dobrze zachowane, rzadkie zbiorowiska torfowiskowe i duże połacie łąk ramienicowych. Występuje tu też 5 gatunków z Załącznika II Dyrektywy, m. in. bogata populacja lipiennika Loesela Liparis loeselii, a także wiele innych storczykowatych oraz Schoenus nigricans, Cladium mariscus. Istnieją też historycznie już dane o występowaniu gatunków Najas flexilis, Pulsatilla patens – ujętych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Banie:
W miejscowości krzyżują się dwie drogi: wojewódzka nr 121 łącząca Gryfino i Myślibórz oraz drogi wojewódzkiej nr 122 biegnącej z Suchania do przejścia granicznego w Krajniku Dolnym.
Turystyka krajoznawcza: XIII-wieczny kościół parafialny p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. We wnętrzu kościoła znajduje się barokowy ołtarz z 1700 r., dwie płaskorzeźby, barokowa ambona z początku XVIII w., empora organowa z 1767 r., prospekt organowy z drugiej połowy XIX w. oraz płyty nagrobne barokowe z piaskowca. Kaplica św. Jerzego z 1417 r., XIV-wieczna kamienno-murowana Baszta Prochowa, XVIII-wieczne budynki ryglowo-murowane, synagoga neoklasycystyczna z XIX w., budynek poczty z końca XIX w., pozostałości cmentarza ewangelickiego oraz kirkutu, pomniki przyrody: dąb szypułkowy „Jagiełło” albo Pokoju (rynek, obwód ok. 400 cm), lipa drobnolistna „Maria” (obwód. 595 cm, ul. Brzozowa).

Mielęcin:
Wieś znajdująca się przy drodze krajowej nr 22.
Turystyka krajoznawcza: kościół parafialny z XVI w. - murowana budowla, przebudowana w XVIII w., Stacja kolejowa na linii Pyrzyce-Lipiany (1897 r.) obejmująca budynki z końca XIX w., mur z cegły. Typowa dla budynków kolejowych architektura z końca XIX i początku XX w. Pałac i park pałacowy - dwukondygnacyjny neoklasycystyczny pałac o ceglanym licu na kamiennym cokole z czworoboczną wieżą pięciopoziomową z końca XIX w. otoczony parkiem. Podczas budowy nowego pałacu w końcu XIX w., od drogi do pałacu poprowadzono aleję lipową, przed fasadą pałacu gazon obsadzony szpalerem cisów. W parku rosną drzewa liściaste i iglaste rodzimego i obcego pochodzenia.

Myślibórz:
W mieście krzyżują się drogi krajowe i wojewódzkie: 23 kierunek Dębno-Kostrzyn nad Odrą, 26 kierunek Chojna-Krajnik Dolny oraz 128 kierunek Ławy. Dobrze rozwinięty regularny transport autobusowy. Większość linii obsługuje PKS Myślibórz. Bezpośrednie połączenia ze Szczecinem, Gorzowem Wielkopolskim, Poznaniem, Zieloną Górą, Jelenią Górą, Choszcznem, Stargardem Szczecińskim i in. Na terenie miasta istnieje dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna.
Turystyka krajoznawcza: kaplica Św. Ducha – budowla gotycka z XIII/XIV w., obecnie będąca siedzibą Muzeum Pojezierza Myśliborskiego, kaplica Św. Gertrudy, kapliczka Jerozolimska, kościół św. Jana Chrzciciela – budowla gotycka z XIII w., kościół św. Krzyża z 1905 r., w którego obrębie znajduje się Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, obwarowania miejskie – pozostałości kamienno-ceglanych murów obronnych z XIV w. z Bramami Nowogródzką i Pyrzycką oraz Basztą Prochową, barokowy ratusz z XVIII w., kościół i klasztor podominikański z przełomu XIII/XIV w., budynek (ul. Bohaterów Warszawy 77) obecnie klasztor - Dom Macierzysty Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, budynek Poczty Polskiej (ul. Rynek 16), cmentarz komunalny (ul. Celna i Daszyńskiego), dawny urząd powiatowy (ul. 1 Maja 19), dawny szpital św. Gertrudy (ul. Łużycka 4), dom (ul. Buczka 11), dom (ul. Pionierów 23), wiatrak holenderski, wieża ciśnień. Ok. 1,5 km na północ od miasta: grodzisko z wczesnej epoki żelaza.
Turystyka aktywna: piesza(„Szlak Dialogu”, „Szlakiem Zabytków Myśliborza”, Szlak Dariusa i Girenasa (zielony)), rowerowa (szlak przyrodniczo-historyczny „Z biegiem myśli”), kajakowa (Szlak kajakowy na rzece Myśli nr 220), żeglarstwo (Usługi w zakresie szkoleń i czarteru jachtów świadczy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „Szkuner”)
Turystyka bierna: Koncert Charytatywny (marzec), Dni Myśliborza (przełom maja i czerwca), Festiwal Piosenki Żeglarskiej i Turystycznej (przełom czerwca i lipca), Festiwal Małych Form Teatralnych i Kabaretowych (przełom lipca i sierpnia), Dożynki (wrzesień), SMAK czyli Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Autorów i Kompozytorów (październik), Festyn Sprawni Niepełnosprawnym.

formy ochrony przyrody
Tchórzyno [ rezerwat przyrody ],
Obszar Chronionego Krajobrazu "B" (Myślibórz) [ obszar chronionego krajobrazu ],
Dwie Wyspy na Jeziorze Sitno [ użytek ekologiczny ],
Obiekty na Terenie Nadleśnictwa Myślibórz [ użytek ekologiczny ],
Olsy w Leśnictwie Lipiany [ użytek ekologiczny ],
Zagrozenia :

Podstawowymi zagrożeniami dla obszaru są: nadmierna presja turystyczna, eutrofizacja wód, zrzuty ścieków, zmiana stosunków wodnych, obniżenie poziomu wód gruntowych, eksploatacja torfu, zaniechanie użytkowania łąk i w konsekwencji uruchomienie procesów sukcesyjnych, obniżenie poziomu wód gruntowych.

Siedliska
twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea,
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne,
ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*,
murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków,
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ,
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)* ,
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk ,
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*,
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum),
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
głowacz białopłetwy     [ryba ]
koza     [ryba ]
kumak nizinny     [płaz ]
skójka gruboskorupowa     [bezkręgowiec ]
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:
lipiennik Loesela,
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. (0 91) 43 03 753, fax. (0 91) 43 47 932, mail: srodowisko@szczecin.uw.gov.pl
Lokalna Organizacja Turystyczna w Barlinku, ul. Paderewskiego 7, 74-320 Barlinek, Tel. (95) 746 28 74, mail: it.barlinek@wp.pl, www.barlinek.pl
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, ul. Słowackiego, 70-965 Szczecin
Oddział Zachodniopomorski PTTK, ulica Dworcowa 6, 70-206 Szczecin, telefon/fax: (091) 433-57-21, e-mail: pttk@gryfnet.plGMINY
Myślibórz,
Kozielice,
Lipiany,