NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Rzeka Pasłęka

Powierzchnia : 6681.9 ha
Kod obszaru : PLH280006
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Propozycje zmian :
Proponowana przez Ministerstwo Środowiska zmiana zasięgu obszaru (zwiększenie do 8198,1 ha) i zmiana kodu obszaru na: PLH28_36.
Opis :

Ostoja znajduje się w północno - wschodniej Polsce i obejmuje rzekę Pasłękę na całej jej długości wraz jej brzegami. Pasłęka ma długość 211 km i jest drugą co do wielkości rzeką Mazur. Źródła Pasłęki znajdują się na terenie Pojezierza Olsztyńskiego pod Gryźlinami na północ od Olsztynka. Natomiast uchodzi ona do Zalewu Wiślanego koło Nowej Pasłęki. Rzeka ta jest cenną ostoją bobrów - gatunku ważnego z europejskiego punktu widzenia. Na niektórych odcinakach Pasłęka płynie głębokim, wąskim jarem o zalesionych zboczach m.in. od mostu w Pitynach do wsi Stolno i w górnym odcinku od Gryźlin do Mostkowa. Ma wtedy charakter rzeki podgórskiej z licznymi głazami na dnie koryta i przewalonymi drzewami. Pasłęka płynie zarówno przez tereny zalesione, jak przez tereny rolnicze z nieużytkami, pastwiskami i łąkami. Na niektórych odcinkach szerokość płaskiej doliny dochodzi do 1500 m. W miejscach takich występują starorzecza, a na wiosnę tereny te są zalewane podczas przyboru wody. Pasłęka przepływa również przez kilka jezior m.in.: Sarong, Łęguty i Sąg oraz przez zbiornik zaporowy - jezioro Pierzchalskie. W skład ostoi wchodzi również rzeka Wałsza, która jest jednym z głównych dopływów Pasłęki. Ostoja jest siedliskiem bytowania ośmiu gatunków ryb cennych dla Europy m.in. bolenia i głowacza białopłetwego, kozy oraz trzech gatunków minogów. W dolinie Pasłęki występuje dziewięć rodzajów siedlisk ważnych dla ochrony europejskiej przyrody. Są to m.in. grąd środkowoeuropejski, lasy łęgowe i żyzne buczyny. Teren ten jest również ważną ostoja ptaków. Występuje tu 47 gatunków ptaków cennych z europejskiego punktu widzenia m.in. bocian czarny, derkacz, brodziec leśny, rybitwa czubata, rybitwa białoczelna oraz wiele ptaków drapieżnych.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Większe miejscowości w okolicach rzeki Pasłęki to: Olsztynek, Miłakowo, Orneta i Braniewo. Do większości tych miast można dojechać autobusami PKS z Elbląga, Gdańska i Olsztyna. Najbliższe ostoi stacje PKP znajdują się w Braniewie, Ornecie, Olsztynie i Olsztynku. W Braniewie znajduje się kilka hoteli, barów i restauracji oraz sezonowe schronisko młodzieżowe. W okolicy można skorzystać z gospodarstw agroturystycznych i pokoi gościnnych w Chruścielu, Żugienie oraz w Różańcu nad Zalewem Wiślanym. W Ornecie na nocleg można zatrzymać się w hotelu lub gospodarstwie agroturystycznym. W okolicach Miłakowa turyści mogą skorzystać z pokojów gościnnych w Ponarach, Bieniaszach lub z ośrodka wypoczynkowego w Wojciechach. Olsztynek oferuje bogata bazę noclegową m.in. w ośrodkach wypoczynkowych, gospodarstwach agroturystycznych w Mierkach i Marózkach oraz domkach letniskowych w Mielnie. Najważniejszymi zabytkami regionu są: zespół zabudowań Wzgórza Katedralnego we Fromborku, zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim oraz Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Na rzece Pasłęce wytyczony jest szlak kajakowy, jednak ze względu na znajdujący się na części rzeki rezerwat przyrody niezbędne jest uzyskanie zgody konserwatora przyrody na spływ. W okolicach Olsztynka, Braniewa i Ornety wytyczonych jest wiele szlaków rowerowych i pieszych m.in. szlak pieszy "Kopernikowski" z Olsztyna do Fromborka. Do Braniewa warto przyjechać w lipcu na Festiwal Wczesnośredniowieczny ALTHING. Również w lipcu odbywają się na rzece Pasłęce Mistrzostwa Braniewa w pływaniu na nietypowym sprzęcie. Do skansenu w Olsztynku warto przyjechać w czasie Olsztyneckiego Festiwalu Folkloru. Dalszych informacji udzielają Punkty Informacji Turystycznej w Ornecie, Olsztynku i Braniewie.

formy ochrony przyrody
Dolina Rzeki Wałszy [ rezerwat przyrody ],
Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęka [ rezerwat przyrody ],
Obszar Chronionego Krajobrazu I województwa warmińsko-mazurskiego [ obszar chronionego krajobrazu ],
Zagrozenia :

Podstawowymi zagrożeniami są zanieczyszczenia wód przez ścieki komunalne i nawozy spływające z pól. Negatywny wpływ na przyrodę ostoi mogą mieć również zmiany stosunków wodnych, regulacje koryta oraz kłusownictwo.

Siedliska
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ,
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum),
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum),
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
batalion      [ptak ]
bąk     [ptak ]
bielik     [ptak ]
błotniak łąkowy     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
błotniak zbożowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
bóbr europejski     [ssak]
czapla biała      [ptak ]
derkacz     [ptak ]
dubelt     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
dzięcioł zielonosiwy      [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
jarząbek      [ptak ]
kania czarna      [ptak ]
kania ruda      [ptak ]
kropiatka     [ptak ]
lerka     [ptak ]
łabędź czarnodzioby (mały)     [ptak ]
mewa czarnogłowa     [ptak ]
muchołówka mała      [ptak ]
orlik krzykliwy      [ptak ]
podróżniczek      [ptak ]
rybitwa białoczelna     [ptak ]
rybitwa czarna      [ptak ]
rybitwa czubata     [ptak ]
rybołów     [ptak ]
sokół wędrowny     [ptak ]
szablodziób     [ptak ]
trzmielojad     [ptak ]
wydra     [ssak]
zielonka     [ptak ]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, 10-959 Olsztyn, ul. Kościuszki 46/48

Agencja Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 6, tel. (0-89) 523-50-29

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn; tel. (089) 52 32 378; fax. (089) 52 32 405; e-mail: wkp@uw.olsztyn.pl; http://www.olsztyn.rdos.gov.pl

Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej; ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn, tel.: (089) 53 53 566, fax: (089) 53 53 566

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki; 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel.: (089) 52 19 450; fax.: (089) 53 53 566; e-mail: dt@warmia.mazury.pl

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Staromiejska 1, Olsztyn, tel.: (089) 53 53 565, 53 53 567, fax.: (89) 53 53 566, e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, strona internetowa: http://www.warmia-mazury-rot.plGMINY
Braniewo,
Braniewo m.,
Pieniężno,
Płoskinia,
Wilczęta,
Godkowo,
Lubomino,
Orneta,
Gietrzwałd,
Jonkowo,
Olsztynek,
Stawiguda,
Świątki,
Łukta,
Miłakowo,