NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Dolina Prądnika

Powierzchnia : 2180.2 ha
Kod obszaru : PLH120004
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Opis :

Ostoja obejmująca doliny rzek Prądnik i Sąspówka wycięte falistej wysoczyźnie z wapiennymi ostańcami skalnymi o oryginalnych kształtach w Ojcowskim Parku Narodowym. Leży na wysokości 286 -475 m npm. Występuje tu również ok. 300 jaskiń oraz szczeliny krasowe. Przeważającą część ostoi porastają lasy (iglaste - 17% powierzchni, liściaste - 22% i mieszane - 37%). Na zboczach wykształciły się zbiorowiska kserotermiczne oraz wapieniolubne zbiorowiska naskalne. W dolinach rzek spotyka się łąki i pastwiska (3%), a także tereny rolnicze i zabudowania (21%).
Występują tu prawie wszystkie obserwowane na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej zjawiska morfologiczne, w tym krasowe, a także 13 typów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (cenne buczyny i jaworzyny) i 15 gatunków zwierząt i roślin naczyniowych z załącznika II tej Dyrektywy. Wśród nich znalazły się rzadkie gatunki bezkręgowców. Obszar jest ważną ostoją nietoperzy, których stwierdzono tu 15 gatunków. Ponadto odnotowano tu wiele innych gatunków rzadkich zwierząt i roślin. Wśród przedstawicieli flory naczyniowej znajduje się 14 gatunków chronionych.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Najłatwiej dotrzeć do ostoi własnym środkiem transportu lub autobusem z Krakowa.

Turystyka przyrodnicza: Na terenie ostoi można odwiedzić dwie jaskinie: Łokietka i Ciemną. W pobliżu ostoi znajdują się dwie dalsze, udostępnione do zwiedzania jaskinie. Znajdują się one w Wierzchowie i Jerzmanowicach. Warto też odwiedzić Muzeum Przyrodnicze OPN.

Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, wspinaczkowa, speleologiczna. Przez obszar i w jego sąsiedztwie przebiega kilka znakowanych szlaków turystycznych. W Ojcowie istnieje możliwość wynajęcia rowerów.

Turystyka krajoznawcza: W Ojcowie warto zwiedzić Muzeum Regionalne PTTK i ruiny zamku natomiast w Pieskowej Skale Muzeum.

W Ojcowie znajduje się spory wybór miejsc noclegowych i punktów gastronomicznych. Również w nieodległych od Ojcowa miejscowościach: Skała (PTSM), Pieskowa Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś, znajdziemy spory wybór kwater.

formy ochrony przyrody
Ojcowski Park Narodowy [ park narodowy ],
Zagrozenia :

Za najważniejsze uznaje się zanieczyszczenie powietrza, duży ruch turystyczny, sukcesję i synantropizację szaty roślinnej.

Siedliska
murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków,
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati*,
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk ,
podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis *,
wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis,
jaskinie nieudostępnione do zwiedzania,
kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),
żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion),
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)* ,
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bóbr europejski     [ssak]
czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
mopek     [ssak]
nocek Bechsteina     [ssak]
nocek duży     [ssak]
nocek łydkowłosy     [ssak]
nocek orzęsiony     [ssak]
pachnica dębowa*     [bezkręgowiec ]
podkowiec duży     [ssak]
podkowiec mały     [ssak]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
wydra     [ssak]
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:
widłoząb zielony,
obuwik pospolity ,
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, 31 - 112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31, tel. 012 619 -81 -20.
Ojcowski Park Narodowy, 32-047 Ojców.
Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków (do korespondencji), www.mot.krakow.pl
IOP PAN, Kraków;
Katedra Zoologii i Ekologii AR, Wrocław;
Departament Ochrony Przyrody MŚ ;
UNEP-GRID W-waGMINY
Jerzmanowice-Przeginia,
Skała,
Sułoszowa,
Wielka Wieś,